Registered trademarkHome CC-Proof Copyright TrademarkEuromerk

zoeken
domeinnaam | handelsnamen
merknamen | octrooien
gratis merkbewaking

> links <

online registreren
idee | merknaam
tv-format | octrooi

merkenbureau zoeken Amsterdam | Breda | meer...

Vragen over
auteursrecht | domeinnamen
handelsnamen | ideeën
inbreuk | kwekersrecht
merken | modellen
naburige rechten | octrooien
portretrecht | tv-formats

trefwoordenregister


nieuws
actueel | nieuwsbrieven | Twitter

 

Vragen over octrooirecht

Een bijdrage van Arnold & Siedsma

Bescherm uw uitvinding met een octrooi.
Een octrooi (of: patent) beschermt de intellectuele eigendomsrechten van een uitvinder. Gedurende de looptijd van het octrooi heeft de rechthebbende een tijdelijk monopolie op een bepaalde techniek. Hij mag concurrenten verbieden zijn uitvinding te kopiëren of commercieel toe te passen. Als de octrooihouder vermoedt dat er inbreuk wordt gemaakt op zijn rechten, kan hij juridische stappen ondernemen.

Doel van een octrooi
Het doel van het octrooisysteem is om mensen aan te moedigen hun uitvindingen openbaar te maken en zodoende de technologische vooruitgang te stimuleren. Nieuwe technologische vondsten, maar ook eenvoudige verbeteringen aan bestaande producten komen in aanmerking voor een octrooi of patent. Voor octrooiaanvragers kan het openbaar maken van een uitvinding nuttig zijn, om bijvoorbeeld investeerders te interesseren of om hun idee te verkopen aan derden en daarmee licentie-inkomsten te verdienen. Andere partijen kunnen dan gebruik maken van de uitvinding tegen een vergoeding aan de octrooihouder.

Voorwaarden voor octrooieerbaarheid
Een uitvinding moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen, voordat er een octrooi wordt verleend. Een vinding moet nieuw en inventief zijn en moet industrieel toepasbaar zijn. 

Nieuwheid is een eerste vereiste om een octrooi te kunnen verkrijgen. Vóór het indienen van de octrooiaanvraag mag de uitvinding nergens voor publiek beschikbaar zijn geweest. 

Als een uitvinding nieuw is, wordt er nog niet per definitie een octrooi verleend. Om voor octrooibescherming in aanmerking te komen, moet de uitvinding ook een inventieve bijdrage leveren. Dat betekent dat de uitvinding voor de vakman of deskundige niet vanzelfsprekend mag zijn. Dat wordt ook ‘uitvinderswerkzaamheid’ of ‘uitvindingshoogte’ genoemd. Volgens het Europees Octrooibureau is een uitvinding inventief als het een oplossing biedt voor een probleem in de techniek, welke oplossing voor een vakman logischerwijs niet voor de hand lag. Een uitvinding mag dus geen kleine variatie zijn, op een reeds bekend product of een al bestaande werkwijze zijn.  

Tot slot moet een uitvinding industrieel toepasbaar zijn om geoctrooieerd te kunnen worden. De uitvinding moet een zogenaamd ‘praktisch nut’ hebben. Deze eis is bedoeld om onderscheid te maken tussen esthetische en wetenschappelijke uitvindingen. Het product of productieproces moet technische kenmerken hebben voor octrooibescherming en moet gemaakt kunnen worden in de industrie.

Aanvraagprocedure voor een octrooi

Vooronderzoek:
Als u niet zeker weet of uw uitvinding voor octrooibescherming in aanmerking komt, kunt u een vooronderzoek laten doen. Daarbij wordt gekeken naar mogelijke eerdere publicaties op het gebied van uw uitvinding. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek kan een octrooigemachtigde u adviseren wat uw kansen zijn om een octrooi te krijgen voor uw uitvinding.

De octrooiaanvraag
Om een octrooi aan te vragen moet de uitvinder zijn uitvinding zeer uitgebreid en specifiek beschrijven. De omschrijving moet zo gedetailleerd mogelijk zijn en mag niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Onzorgvuldig geformuleerde aanvragen, kunnen in een later stadium van de procedure niet of zeer moeilijk worden gecorrigeerd.  

De aanvraag moet voldoen aan een groot aantal specifieke vormvereisten. Deze stap in de aanvraagprocedure is essentieel voor het uiteindelijke octrooi en moet dus uitermate secuur uitgevoerd worden. De kwaliteit van de octrooiaanvraag bepaalt uiteindelijk de beschermingsomvang, en daarmee ook de sterkte of zwakte van het octrooi.

Naast een uitgebreide omschrijving van de uitvinding bevat elke octrooiaanvraag een aantal conclusies, ofwel ‘claims’ en vaak meerdere tekeningen ter verduidelijking van de tekst. Daarbij moet rekening worden gehouden met de verschillen in wetgeving in andere landen.

De verleningsprocedure
Een octrooi kan voor Nederland worden aangevraagd, maar ook voor Europa of wereldwijd (PCT aanvraag).

De aanvraag moet worden ingediend bij de octrooiverlenende instantie van het betreffende land en de octrooiprocedure voor dat land dient te worden doorlopen.

Een octrooi is alleen geldig in het land of de groep landen waarvoor het is verleend.

PCT aanvraag
Met een PCT-octrooiaanvraag kunt u in één keer octrooi / patent aanvragen in meerdere landen, waar u uw uitvinding wilt beschermen. Daarbij wordt een internationaal onderzoek verricht naar de nieuwheid van de uitvinding. De PCT-aanvraag is een internationale octrooiaanvraag, maar daarmee heeft u nog geen internationaal octrooi in handen. Om dat te verkrijgen moet u nog steeds per land een aanvraagprocedure starten. Voor de Europese markt bestaat er wel een gezamenlijke octrooiprocedure.

Kosten
De kosten voor een octrooiaanvraag zijn éénmalig en bestaan uit de kosten voor een octrooigemachtigde en een indieningstaks.

Elk aangevraagd en verleend octrooi brengt jaarlijkse kosten met zich mee om het octrooi of de octrooiaanvrage in stand te houden ((instandhoudingstaksen). Deze vergoeding moet op tijd betaald worden. Bij de betaling daarvan moet u ieder jaar de afweging maken of de beschermingsomvang van uw octrooi, en dus het economische belang, nog voldoende opweegt tegen de kosten voor de handhaving van het octrooi.

Deze pagina is een bijdrage van:

Arnold + Siedsma is, met meer dan 90 jaar ervaring, een gerenommeerde partner op het gebied van intellectuele eigendomsrechten.

Naast advies en begeleiding betreffende octrooiaanvragen hebben wij ons gespecialiseerd in de bescherming van merken- en modellen. Ook kunt u met al uw juridische vragen en conflicten terecht bij onze advocatuurafdeling. 

Neemt u voor meer informatie contact op met:
eindhoven@arnold-siedsma.nl

+31 (0)40 - 232 90 50
website: www.arnoldsiedsma.nl

 

Merkentaal

Trefwoordenregister

Woordmerk:een merk dat alleen bestaat uit een merknaam, dus zonder logo of andere tekening. Het woordmerk kan bestaan uit letters, cijfers en speciale tekens, zoals in "COFFEE @ WORK". Slagzinnen zoals "Ik ben toch niet gek" en "Geen cent te veel, hoor" kunnen ook als merk geregistreerd worden.

Beeldmerk: een merk dat bestaat uit een tekening OF een tekening in combinatie met één of meer tekens (letters, cijfers en speciale tekens) OF een grafische voorstelling  van tekens (voorbeeld 1+2):

Kleurmerk: in uitzonderlijke gevallen kan  een kleur als merk worden geregistreerd, alleen als "het grote publiek" de kleur direct met een product of bedrijf associeert. Denk hierbij aan het groen van KPN en het bekende "KLM-blauw". Daarvoor moet de kleur bij voorkeur exact worden omschreven. Het oranje van telecom provider Orange zou bijvoorbeeld kunnen worden omschreven als PMS 021 of met de code Hex={FF,99,00}. Dit is overigens niet gebeurd.

Vormmerk: soms kan de vorm van een product of een verpakking als vormmerk beschermd worden. Ook hier geldt: de vorm moet nieuw en onderscheidend zijn.

Klankmerk:Op het eerste gezicht een fraai stukje guerillamarketing uit 2002 van Bast Kist, eigenaar van (toen nog) Shieldmark (nu Zacco). Een notenbalk met daarop de eerste klanken van het werkje "Für Elise" werd vastgelegd als merk.

Het auteursrecht op de muziek was reeds in 1862 verlopen (70 jaar na het overlijden van componist Ludwig van Beethoven), en de vormgeving van de notenbalk was zeker niet onderscheidend genoeg voor een registratie als beeldmerk. Maar er iets meer aan de hand. Shieldmark gebruikte deze negen noten in haar reclamecampagnes, waardoor de consument de melodie direct associeerde met het merkenbureau. Door het muziekfragment te beschermen kon Shieldmark voorkomen dat anderen de naam van hun bedrijf konden verbinden aan het fragment zonder noemenswaardige investering.
Sindsdien kunnen bijvoorbeeld reclame- deuntjes worden geregistreerd als merk, mits vastgelegd in een notenbalk.

 

Wij maken gebruik van Google Analytics
Informatie over cookies
   
| home | merkenbureau | vacatures | website | tarieven | links | disclaimer | contact |